تا جايي كه من اطلاع دارم استاندارد ملي مراكز داده با نام dc100 از طريق سازمان فناوری اطلاعات در سال 1395 تصويب شده است و در حال حاضر مرحله آزمايشي و اجرايي تطبيقي براي رفع موارد اشكال را براي نسخه...