شرکت سبحان سیستم کوثر سهامی خاص
ارایه خدمات مشاوره ای حوزه دیتاسنتر از فاز بررسی و امکان سنجی تا بازنشستگی دیتاسنتر
نظارت بر طراحی و اجرای پروژهای طراحی ، ساخت و راه اندازی و عملیاتی سازی دیتاسنتر...