سلام
اینجا کسی استانداردهای کابل کشی ، فیبرکشی ، منهول سازی ، ایجاد دکل و ایجاد چاه ارت مورد تائید مخابرات را داره؟