تاریخچه TIA942 :

در سال 1985 CCIA از انجمن EIA خواست که تهیه استاندارد های لازم برای کابل کشی مخابرات را بر عهده گیرد.

EIA این وظیفه را پذیرفت و پروژه به کارگروه مهندسی TR42 که قبلا TR 41.8 نامیده می شد واگذار گردید.

در سال 1988 بخش مخابرات EIA (به ویژه کارگروه های FO,TR) به انجمن TIA تحت سرپرستی شورای فنی TIA تبدیل شد.

در عین حال که TIA یک شرکت مستقل است فعالیت های تولید استاندارد را از طریق EIA مدیریت میکند.

کارگروه TIA TR 42 دارای کارگروه های فرعی زیادی است که فعالیت اصلی آن استاندارد سازی زیر ساخت مخابراتی است.

استاندارد های TIA/EIA که زیر ساخت کابل کشی مخابرات را کنترل میکنند ،توسط موسسه ANSI تهیه شده اند.

در آوريل 2005، TIA استاندارد TIA-942 را براي مرکز داده منتشر کرد.

این استاندارد بر اساس Cabling است اما کلیه موارد مورد لحاظ در مرکز داده را چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی شامل میشود.

طبق تعریف ارائه شده در کتاب راهنمای TIA Engineering ، "استاندارد" سندی متشکل از ملزومات مهندسی و فنی برای فرایند ها و روش هایی است که مورد پذیرش عموم قرار گرفته است.

استاندارد ها همچنین ممکن است به عنوان معیار های انتخاب ، کاربرد و یا طراحی مواد اولیه ایجاد شوند.

هدف از ایجاد یک استاندارد تضمین سطح کمینه کارائی است. استاندارد های محلی ؛ استاندارد هایی هستند که از روی استاندارد های مادر اما بر اساس شرایط و اقلیم خاص بومی سازی میشود.