سلام
در یک طراحی برای یک سازمان کوچک از یک دو اتاق بر روی هم برای مرکز داده قرار است که استفاده نماییم. میخواستم ببینم میشود بر اساس استاندارد ER و MDA در طبقه همکف قرار بگیرد و HDA و EDA در طبقه...