شرکت دانش بنیان فرآیند گستر کویر
تجربه کارایی و دانش

* مشاوره دقیق در حوزه برق و مانیتورینگ
* طراحی و راه اندازی سیستم برق و BMS
* تخصص ما: راهکار Data Center ( انجام ده ها پروژه کوچک، متوسط...